Om Domarnämnden

Sveriges Domstolar

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare eller hyresråd. Nämnden ska också bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete för att tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie domare.

Nämnden består av nio ledamöter och för varje ledamot finns det en personlig ersättare. Av ledamöterna ska fem vara eller ha varit ordinarie domare och två vara jurister verksamma utanför domstolsväsendet. En av de senare juristerna ska dessutom vara advokat. De övriga två ledamöterna ska representera allmänheten. Nämnden sammanträder minst en gång per månad, med undantag för juli, då inget sammanträde äger rum. Nämnden utser inom sig en ordförande och en vice ordförande.

Vid Domarnämnden finns det ett kansli med en kanslichef, två föredragande och två administratörer. Kanslichefen ansvarar för den dagliga verksamheten i Domarnämnden samt leder och fördelar arbetet vid kansliet.

Domstolarna utgör stommen i det svenska rättsväsendet. De är oberoende och självständiga i förhållande till riksdag, regering och andra myndigheter. Med respekt för varje individ och genom ett objektivt och opartiskt synsätt strävar domstolarna efter att uppnå målet för det svenska rättsväsendet - den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet.

En domare har en särskild anställningsform som innebär ett förstärkt anställningsskydd, så kallad fullmaktsanställning.

Ordinarie domare utnämns av regeringen efter förslag från Domarnämnden. Det är också Domarnämnden som har hand om rekryteringsförfarandet.

Om du har frågor om din ansökan, Domarnämndens arbete eller domaryrket i allmänhet, är du välkommen att kontakta Domarnämndens kansli.

Information om aktuella domaranställningar finns på www.domarnamnden.seSveriges Domstolar